Οικονομία

Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
1 Ιουλίου 2019, 18:45
Αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό τους.

Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα τρέξει την επόμενη περίοδο με συνολικό προϋπολογισμός 4 εκατομμύρια ευρώ σε δημόσια δαπάνη.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθεί από τις επιχειρήσεις η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, καθώς και συστημάτων αυτοματισμού.

«Η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενισχύει ακόμα περισσότερο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και συμβάλλει στην ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά νέων και  βελτιωμένων ποιοτικά προϊόντων και υπηρεσιών, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και φυσικά στην αύξηση της απασχόλησης» τόνισε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας  Κώστας Μπακογιάννης.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν σε επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως:

  • Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.
  • Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας.
  • Εξοπλισμός πληροφορικής (hardware).
  • Παροχή άλλων υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης).
  • κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις οι επενδυτικές δαπάνες επιδοτούνται σε ποσοστό 65% και για τις νέες σε ποσοστό 70%.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για το διάστημα από 11/07/2019 και ώρα 13:00  έως και την καταληκτική ημερομηνία 1/11/2019 και ώρα 15:00.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ