Πολιτική

Στη Βουλή η τροπολογία για την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ

Στη Βουλή η τροπολογία για την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ
12 Φεβρουαρίου 2020, 11:20
Διαβάστε αυτούσια την αιτιολογική έκθεση και την τροπολογία

Κατατέθηκε στη βουλή η τροπολογία ιδιωτικοποίησης της ΛΑΡΚΟ, προκειμένου να ψηφιστεί μαζί με το σχέδιο νόμου: «Κύρωση της από 24-12-2019 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων” (Α’ 212) και άλλες διατάξεις.»

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος:

«Η εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ» (εφεξής ΛΑΡΚΟ) είναι μια επιχείρηση που ειδικεύεται στην εξόρυξη σιδηρονικελίου. Ο σιδηρονικελιούχος λατερίτης αποτελεί μετάλλευμα / πρώτη ύλη παραγωγής νικελίου και έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την εθνική όσο και για την τοπική οικονομία. Η ΛΑΡΚΟ έχει σήμερα κύριους μετόχους το ΤΑΙΠΕΔ (55,2%), την Εθνική Τράπεζα και τη ΔΕΗ και στο παρελθόν ήταν μια εκ των σημαντικότερων παραγωγών σιδηρονικελίου στην Ευρώπη.

Όμως, η δυσμενής οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος παραγωγής, έχουν καταστήσει την εταιρεία ζημιογόνα, με αποτέλεσμα να υπάρχει έκδηλη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της (470 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο) σε προμηθευτές, ασφαλιστικούς οργανισμούς, στο Δημόσιο και άλλους πιστωτές (εκ των οποίων τα 351,2 εκατ. στη ΔΕΗ).

Παράλληλα, το ιδιαίτερα επιβαρυντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμά της και η ανάγκη μετάβασης σε φιλικότερες για το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής, απαιτούν άμεσες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της δραστηριότητας της ΛΑΡΚΟ. Οι λειτουργικές ζημίες, τα συσσωρευμένα χρέη της εταιρείας και η αρνητική καθαρή της θέση καθιστούν αδύνατη την πρόσβασή της στο τραπεζικό σύστημα για την χρηματοδότηση της λειτουργίας της και την άντληση ρευστότητας.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω, με την υπ’ αριθμόν C (2014) 1818 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίθηκε ότι η ΛΑΡΚΟ έχει λάβει κρατικές ενισχύσεις μη συμβατές με την εσωτερική αγορά, με αποτέλεσμα να επιβληθεί στο κράτος η υποχρέωση ανάκτησης των ποσών της ενίσχυσης, ύψους 135,8 εκατ. ευρώ πλέον τόκων.

Στο πλαίσιο διάσωσης της εταιρείας, οι Ελληνικές Αρχές είχαν προτείνει ένα μοντέλο αξιοποίησης του ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ σε συνδυασμό με εκ νέου αξιοποίηση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων, το οποίο το 2014 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το 2014 μέχρι σήμερα, όμως, το συμφωνηθέν σχέδιο δεν έχει υλοποιηθεί, ενώ επίκειται και η καταδίκη της Ελλάδος για τη μη ανάκτηση των ποσών αυτών, με τον κίνδυνο να επιβληθεί ημερήσια αποζημίωση μη συμμόρφωσης. Για τους λόγους αυτούς, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η άμεση υπαγωγή της ΛΑΡΚΟ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης (παρ. 2) μέσω μιας σύντομης και απλουστευμένης διαδικασίας. Μεσοπρόθεσμος στόχος είναι η εξυγίανση και συνέχιση της δραστηριότητας εξόρυξης σιδηρομεταλλεύματος και παραγωγής νικελίου στην Ελλάδα, μέσω της αναδιάρθρωσης, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της απασχόλησης, χωρίς να σταματήσει η λειτουργία της εταιρείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην παράγραφο 3 του προτεινόμενου άρθρου περιγράφονται τα ειδικά καθήκοντα του διαχειριστή, ιδίως σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης και την περιστολή των δαπανών της όσο διαρκεί η ειδική διαχείριση, προκειμένου να σταματήσει η ζημιογόνος λειτουργία της, περιορίζοντας το κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο. Για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, με τη ρύθμιση ορίζεται ότι μέρος της περιστολής των δαπανών θα αφορά τη μείωση κατά 25% του μισθολογικού κόστους μεσοσταθμικά, ώστε να ληφθεί πρόνοια να επιβαρυνθούν περισσότερο οι υψηλόμισθοι εκ του προσωπικού.

Παράλληλα, ο διαχειριστής θα αναλάβει την καταγραφή του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού της ΛΑΡΚΟ και την εκπόνηση σχεδίου δράσης που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις και προβλέψεις για την περίοδο της ειδικής διαχείρισης (παρ. 6). Κύριος στόχος του είναι να προβεί στην εκποίηση του συνόλου ή μέρους των στοιχείων του ενεργητικού μέσω του πλειοδοτικού διαγωνισμού της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η απουσία οικονομικής συνέχειας της επιχείρησης με τους αγοραστές των ως άνω περιουσιακών στοιχείων. Για το λόγο αυτό, και δεδομένης αφενός της ιδιαιτερότητας της περίπτωσης (κυριότητα Μεταλλευτικού Συγκροτήματος Λάρυμνας) και αφετέρου των δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας, η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας υπόκειται στη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπουργών, ώστε να διασφαλίζεται ο απαραίτητος συντονισμός των ενεργειών. Στη συνέχεια, ο διαχειριστής θα διανείμει το τίμημα που θα προκύψει από την εκποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης στους πιστωτές της εταιρείας που θα έχουν περιληφθεί στον πίνακα κατάταξης που θα καταρτίσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9.

Προκειμένου να καταστούν αυτά εφικτά, με την παρ. 4 προβλέπεται ότι το Δημόσιο μπορεί να επιχορηγήσει την εταιρεία με τα αναγκαία ποσά για την κάλυψη των αναγκών της ειδικής διαχείρισης και για τις λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με την προοπτική ότι τα ποσά αυτά θα επιστραφούν στο Δημόσιο από το τίμημα της πώλησης του ενεργητικού της επιχείρησης, κατά το πρότυπο των επιχορηγήσεων του άρθρου 14 Α του ν. 3429/2005.

Επίσης, στην παράγραφο 7 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι η ΛΑΡΚΟ και το Ελληνικό Δημόσιο, που διεκδικούν την κυριότητα του Μεταλλευτικού Συγκροτήματος Λάρυμνας, μπορούν να συμφωνήσουν να υπαγάγουν τη διαφορά τους σε ειδική ταχεία διαιτητική διαδικασία, ενόψει αξιοποίησης των σχετικών στοιχείων ενεργητικού. Στη διαιτητική διαδικασία καλούνται να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν έννομο συμφέρον από την έκβαση της διαιτησίας, για λόγους δημόσιου συμφέροντος που ανάγονται στην  επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του έργου της ειδικής διαχείρισης (με την αντίστοιχη εξοικονόμηση δημόσιου χρήματος), στην αποφυγή επιβολής δυσβάσταχτων προστίμων από την ΕΕ και στην αποτροπή της παύσης της δραστηριότητας (με δυσμενείς συνέπειες τόσο για την εθνική οικονομία όσο και για τον κοινωνικό ιστό).

Σε πλήρη αντιστοιχία με τα παραπάνω, στην παράγραφο 10 προβλέπονται χρονικά ορόσημα για την εκτέλεση του έργου της ειδικής διαχείρισης με πρόβλεψη η τυχόν μη τήρησή τους να οδηγεί την εταιρεία σε πτώχευση, ώστε αφενός να μην διαιωνίζεται το έργο της ειδικής διαχείρισης σε βάρος κάθε Έλληνα φορολογούμενου και αφετέρου να συμπράξουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης της επιχείρησης και διάσωσης της δραστηριότητας».

 

Διαβάστε πιο κάτω αυτούσιο το κείμενο της τροπολογίας....

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων” (Α’ 212) και άλλες διατάξεις»

 

¶ρθρο ……..

 

1.          Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ» (εφεξής «ΛΑΡΚΟ» ή «εταιρεία» ή «επιχείρηση»), η οποία έχει λάβει στο παρελθόν κρατικές ενισχύσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και γενική αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων, τίθεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, κατ’εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος.

 

2.          α. Τη θέση σε ειδική διαχείριση ζητούν είτε α) το Ελληνικό Δημόσιο, για απαιτήσεις που έχει κατά της ΛΑΡΚΟ, ακόμα και πριν την ταμειακή βεβαίωσή τους, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, είτε β) πιστωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των κατά της επιχείρησης υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, όπως αποδεικνύονται με κάθε νόμιμο τρόπο, με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός τριών εργασίμων ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος στο Εφετείο της καταστατικής έδρας της επιχείρησης και συνοδεύεται από δήλωση του προτεινομένου ως ειδικού διαχειριστή (φυσικού ή νομικού προσώπου) περί αποδοχής του σχετικού έργου. Ως προς τον ορισμό του ειδικού διαχειριστή εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246).

 

β. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αιτήσεως ορίζεται σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τέσσερις ημέρες από την κατάθεση της αιτήσεως. Η αίτηση του παρόντος άρθρου ασκείται με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του Μονομελούς Εφετείου της καταστατικής έδρας της επιχείρησης. Η αίτηση υποβάλλεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από τη γραμματεία στον πρόεδρο, για να ορίσει δικάσιμο. Για την κατάθεση συντάσσεται έκθεση κάτω από το πρωτότυπο της αίτησης. Η έκθεση αναφέρει την ημέρα και την ώρα της κατάθεσης και το όνομα και το επώνυμο εκείνου που την κατέθεσε. Το δικόγραφο της αίτησης πρέπει να περιέχει εκτός από όσα ορίζονται στο άρθρο 118 ή 117 ΚΠολΔ, ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της υπόθεσης, το όνομα του ειδικού διαχειριστή που προτείνεται από τον αιτούντα, δήλωση αποδοχής του επιλεγέντος φυσικού ή νομικού προσώπου και ορισμένο αίτημα. Αμέσως μετά την κατάθεση της αίτησης ο γραμματέας, με βάση τη σημείωση στο πρωτότυπο της αίτησης της ημέρας και ώρας συζήτησής της, την εγγράφει στο πινάκιο της εκουσίας δικαιοδοσίας, όπου σημειώνει το όνομα και το επώνυμο των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους, καθώς και το αντικείμενο της δίκης. Η αίτηση κοινοποιείται μαζί με την πράξη ορισμού δικασίμου στην επιχείρηση τουλάχιστον δύο ημέρες πριν τη δικάσιμο. Οι τυχόν παρεμβάσεις ασκούνται μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο, είναι δε απαράδεκτες αν δεν ασκηθούν τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη συζήτηση της αίτησης και προσδιορίζονται υποχρεωτικά στην ίδια δικάσιμο. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Η κατάθεση προτάσεων σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει στο ακροατήριο. Η παρουσία κατά τη δημοσίευση της απόφασης εκείνου στον οποίο πρέπει να επιδοθεί ή του νόμιμου αντιπροσώπου του που διεξάγει τη δίκη ή του πληρεξούσιου δικηγόρου του ισχύει ως επίδοση. Με την επίδοση της απόφασης της θέσης σε ειδική διαχείριση το δικαστήριο διορίζει και τον ειδικό διαχειριστή. Η απόφαση του Εφετείου δημοσιεύεται μέσα σε τρεις ημέρες από τη συζήτηση της αίτησης, καταχωριζομένου του διατακτικού της κάτω από την αίτηση και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο, ή ένδικο βοήθημα.  Nέα αίτηση, ασκηθείσα από οιονδήποτε διάδικο ή τρίτο, για το ίδιο αντικείμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η απόφαση κοινοποιείται στη ΛΑΡΚΟ και στον ειδικό διαχειριστή με επιμέλεια του αιτούντος.

 

3.          α. Η θέση της ΛΑΡΚΟ σε ειδική διαχείριση δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, δεν συνεπάγεται διακοπή της λειτουργίας της και δεν επιφέρει τη λύση των πάσης φύσεως συμβάσεών της ούτε αποτελεί λόγο λύσεως αυτών. Η θέση της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση συνιστά πάντως σε κάθε περίπτωση, για τον διαχειριστή και μόνο, σπουδαίο λόγο για την καταγγελία οποιασδήποτε συμβάσεως της επιχείρησης. Ειδικά ως προς τις συμβάσεις του προσωπικού της επιχείρησης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του της παρ. 4 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να μειώσει το μισθολογικό κόστος κατά 25% μεσοσταθμικά στις διαφορετικές κατηγορίες του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης επιδομάτων εορτών, αδείας, και παραγωγής (πριμ) που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ρήτρα ή όρο, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας, συμφωνίας ή διαιτητικής απόφασης.

 

β. Ο ειδικός διαχειριστής διοικεί, εκπροσωπεί την επιχείρηση έναντι τρίτων ως προς τη διεκπεραίωση των καθημερινών της συναλλαγών, τη διαχειρίζεται και μπορεί να αποφασίζει ενδεικτικά, τη διαπραγμάτευση με τους παρόχους, προμηθευτές και εργολάβους της επιχείρησης, τη διατήρηση ή μη των πάσης φύσεως συμβάσεων της επιχείρησης, ή τον περιορισμό της λειτουργίας της. Προς τον σκοπό της συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης και της μεγιστοποίησης του τιμήματος της μεταβίβασης, ο ειδικός διαχειριστής δύναται να αιτείται την έκδοση ή ανανέωση διοικητικών αδειών κάθε είδους ή και να προβαίνει σε δικαιοπραξίες αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας ή που σκοπούν στην επωφελέστερη εκμετάλλευση του ενεργητικού.

 

γ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης η ΛΑΡΚΟ απαλλάσσεται από  την υποχρέωση έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση των μετόχων και εφαρμόζεται το άρθρο 75 παρ. 5 του ν. 4307/2014.

 

4.          Η ΛΑΡΚΟ μπορεί να λάβει επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και με επιβάρυνση του γενικού αποθεματικού του ΓΛΚ, προς κάλυψη των δαπανών για την εκπλήρωση της διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης, καθώς και των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της, που θα προκύψουν από τη θέση της εταιρείας σε ειδική διαχείριση και μέχρι το πέρας αυτής. Ο διαχειριστής καθ` όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης οφείλει να υποβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο ειδικά αιτιολογημένο αίτημα, όπου θα προσδιορίζεται το ύψος του αιτούμενου ποσού και η χρήση του ποσού ανά κατηγορία δαπάνης, το δε καταβληθέν ποσό θα καταβάλλεται αποκλειστικά για την κάλυψη της εγκριθείσας δαπάνης. Μετά την πώληση της επιχείρησης στο σύνολό της ή επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής, το ισόποσο του ως άνω ποσού προαφαιρείται από το τίμημα που θα προκύψει από την εκποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης  (προϊόν ρευστοποίησης)., προηγείται κάθε γενικού ή ειδικού προνομίου και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο. Το ως άνω ποσό της παρούσας παραγράφου δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές της ως άνω εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία ή προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

 

5.          Για την ευθύνη του ειδικού διαχειριστή και των υπ’ αυτού εξουσιοδοτημένων προσώπων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014.

 

6.          Ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης περί διορισμού του να προβεί α) σε καταγραφή του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης και β) στην εκπόνηση σχεδίου δράσης που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις και προβλέψεις για την περίοδο της ειδικής διαχείρισης. Οι αρμόδιες διευθύνσεις της ΛΑΡΚΟ υποχρεούνται να συνεργάζονται με τον ειδικό διαχειριστή προς το σκοπό της καταγραφής. Η έκθεση καταγραφής του ενεργητικού της επιχείρησης επιδίδεται προσηκόντως στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός τριών εργασίμων ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας. Αμφισβήτηση της έκθεσης καταγραφής δύναται να υποβληθεί είτε από τον Υπουργό Οικονομικών είτε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας είτε από κοινού εντός χρονικού διαστήματος πέντε εργασίμων ημερών από την επίδοση της έκθεσης.

 

7.          α. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης περί του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης από το Ελληνικό Δημόσιο, η ΛΑΡΚΟ και το Ελληνικό Δημόσιο μπορούν να υπαγάγουν τη διαφορά σε διαιτησία σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, ο ειδικός διαχειριστής, εντός τριών εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της αμφισβήτησης, επιδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο,  εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την κλήση σε διαιτησία και υπογράφεται σχετική συμφωνία διαιτησίας, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την επίδοση της κλήσης, παραπέμποντας στους όρους διαιτησίας του παρόντος και περιλαμβάνοντας τα ονόματα των διαιτητών που ορίζουν το Ελληνικό Δημόσιο και ο ειδικός διαχειριστής. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας περί διαιτησίας, ο ειδικός διαχειριστής έχει υποχρέωση, εντός πέντε εργασίμων ημερών να προσεπικαλέσει, ώστε να αποτελέσουν κύρια (διάδικα) μέρη στην ανοιγείσα διαιτητική διαδικασία, τυχόν εμπραγμάτως ασφαλισμένους πιστωτές, των οποίων οι εξασφαλισμένες εμπραγμάτως απαιτήσεις στηρίζονται σε πραγματική ή/και νομική αιτία που αποτελεί αντικείμενο της διαιτητικής διαφοράς, με επίδοση προς αυτούς της συμφωνίας διαιτησίας.

 

β. Οι εμπραγμάτως ασφαλισμένοι πιστωτές που μετέχουν νόμιμα στη διαιτητική διαδικασία ή έχουν προσεπικληθεί αλλά δεν παρίστανται, θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από εκείνους που παρίστανται και δεσμεύονται από το αποτέλεσμα της δίκης, η δε διαιτητική απόφαση εκτείνεται και σε αυτούς έχοντας την ίδια ισχύ για όλους, ως προς το ουσιαστικό ή/και το νομικό ζήτημα που κρίθηκε, καθώς επίσης και ως προς ζητήματα που κρίθηκαν παρεμπιπτόντως και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση του κυρίου ζητήματος. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας εκκρεμεί επίλυση της ίδιας ή συναφούς ή σχετιζόμενης με το αντικείμενο της διαιτησίας διαφοράς ενώπιον των πολιτικών ή/και διοικητικών δικαστηρίων από οποιοδήποτε από τα μέρη ή τους προσεπικαλούμενους, τότε και οι εν λόγω διαφορές παραπέμπονται από τα αρμόδια δικαστήρια στο  διαιτητικό δικαστήριο του παρόντος.  Αν μετά την έναρξη αυτής επιδιωχθεί η επίλυση της ίδιας ή συναφούς ή σχετιζόμενης με το αντικείμενο της διαιτησίας διαφοράς ενώπιον των πολιτικών ή/και διοικητικών δικαστηρίων από οποιοδήποτε από τα μέρη ή τους προσεπικαλούμενους, , τα αρμόδια δικαστήρια απορρίπτουν ως απαράδεκτα οιαδήποτε εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα. Σε κάθε περίπτωση, η διαιτητική διαδικασία δεν αναστέλλεται και μετά την έκδοση διαιτητικής απόφασης δεν αναστέλλεται η εκτέλεση αυτής.

 

γ.  Η κλήση του ειδικού διαχειριστή προς τυχόν προσεπικαλούμενους εμπραγμάτως ασφαλισμένους πιστωτές για συμμετοχή σε διαιτησία και ορισμό διαιτητών κατά τους όρους του παρόντος, επιδίδεται εντός πέντε εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της αμφισβήτησης από το Ελληνικό Δημόσιο, και με την επίδοση της κλήσης  άρχεται η διαιτητική διαδικασία.

Διαιτητές ορίζονται, ένας ανώτατος Δικαστής του Αρείου Πάγου, τον οποίο ορίζει ελευθέρως το Ελληνικό Δημόσιο, ένας ανώτατος Δικαστής του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον οποίο ορίζει ελευθέρως ο ειδικός διαχειριστής, ένας ανώτατος δικαστής του Αρείου Πάγου/Συμβουλίου της Επικρατείας, τον οποίο ορίζουν ελευθέρως οι εμπράγματοι πιστωτές και δύο διαιτητές εκ του καταλόγου διαιτητών που τηρείται κατ΄ άρθρον 879 ΚΠολΔ στο Πρωτοδικείο της καταστατικής έδρας της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, τους οποίους ορίζουν οι ως άνω ανώτατοι Δικαστές (πενταμελής σύνθεση). Επιδιαιτητής ορίζεται εκ των ανωτέρω ο κατά βαθμόν ανώτερος ή επί ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος. Εφόσον οι εμπραγμάτως ασφαλισμένοι πιστωτές δεν μετέχουν στη διαδικασία, οι δύο διαιτητές που ορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο και τη ΛΑΡΚΟ ορίζουν έναν επιδιαιτητή εκ των Προέδρων ή Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανώτερου κατά βαθμόν ή κατά αρχαιότητα των Διαιτητών. Σε περίπτωση διαφωνίας επιδιαιτητής ορίζεται ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου  και η σύνθεση του Διαιτητικού Δικαστηρίου είναι τριμελής.

 

δ. Ο ορισμός των διαιτητών και η αποδοχή του διορισμού τους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για έκαστο μέρος το αργότερο εντός πέντε εργασίμων ημερών από την επίδοση της κλήσης σε αυτό. Αν εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας δεν οριστεί διαιτητής από κάποιο από τα μέρη ή δεν γίνει αποδεκτός ο ορισμός του, η προθεσμία παρατείνεται για  δύο επιπλέον εργάσιμες ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη και η εν λόγω προθεσμία, τότε η διαιτησία διεξάγεται από τους διαιτητές που έχουν εμπροθέσμως οριστεί και αποδεχτεί τον ορισμό τους. Ο Γραμματέας του διαιτητικού δικαστηρίου ορίζεται κατόπιν συμφωνίας των διαιτητών που έχουν ορίσει ο ειδικός διαχειριστής και το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

ε. Με την διαιτητική απόφαση γίνεται ο καθορισμός της αμοιβής και των εξόδων διαιτησίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η αμοιβή του γραμματέα. Το ύψος της αμοιβής όλων των διαιτητών και επιδιαιτητών καθώς και του γραμματέα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 80.000 ευρώ. Κάθε μέρος έχει υποχρέωση προκαταβολής του μισού της αμοιβής του διαιτητή που έχει ορίσει. Στην περίπτωση που ο διαιτητής/επιδιαιτητής επιλέγεται από κοινού τότε και το ποσό της  προκαταβολής καταβάλλεται εξ ημισείας. Το ποσό της προκαταβολής σε κάθε περίπτωση προσδιορίζεται από το διαιτητικό δικαστήριο και καταχωρίζεται στα πρακτικά. Η διαιτητική απόφαση ορίζει και τα μέρη που είναι υπόχρεα για την καταβολή της αμοιβής και των εξόδων.

 

στ. Οι διαιτητές υποχρεούνται να περατώσουν την Διαιτησία εντός τριών μηνών από την επίδοση της αίτησης για διαιτησία. Η διαιτητική απόφαση έχει ισχύ τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Προσβολή της διαιτητικής απόφασης επιτρέπεται μόνο αν αυτή είναι αντίθετη σε κανόνες δημοσίας τάξης ή στα χρηστά ήθη ή αν περιέχει αντιφατικές διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, ασκείται αγωγή ακύρωσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου της καταστατικής έδρας της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας μέσα σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση και η αγωγή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 β του παρόντος, καθ’ο μέρος δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Η προσβολή της διαιτητικής απόφασης δεν αναστέλλει την εκτέλεση αυτής.

 

ζ. Στην διαιτησία δεν εφαρμόζονται, καθ’ ο μέρος έρχονται σε σύγκρουση με τις ειδικές διατάξεις του παρόντος, τα άρθρα του ΚΠολΔ που αφορούν στη διαιτησία, με την εξαίρεση των άρθρων 880 παρ. 1, 881, 886, 887, 890, 891, 892, 893, 895 παρ.1, 896 ΚΠολΔ, τα οποία εφαρμόζονται συμπληρωματικά.

 

η. Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στην Διαιτησία κατά τα ανωτέρω κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 49 παρ. 1 του Εισαγωγικού Νόμου του ΚΠολΔ ως ισχύει και του άρθρου 16 παράγραφος 2 του ν. 4110/2013. Τα έξοδα της Διαιτησίας καλύπτονται ως έξοδα της ειδικής διαχείρισης. 

θ. Ειδικώς σε περίπτωση που αποτελεί αντικείμενο της διαιτησίας η κυριότητα επί οιωνδήποτε ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων ορυχείων, μεταλλείων κλπ), η διαιτητική απόφαση μεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο επιμελεία του νικητή διάδικου μέρους. Εφόσον κριθεί ότι η κυριότητα δεν ανήκει στη ΛΑΡΚΟ, τότε τυχόν υφιστάμενα βάρη στα εν λόγω ακίνητα εξαλείφονται δια της μεταγραφής της διαιτητικής απόφασης, άνευ άλλων διατυπώσεων ιδίως χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία εξάλειψης ή προηγούμενη συναίνεση πιστωτών.

 

8.          α. Μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης, ο ειδικός διαχειριστής καταρτίζει οριστική έκθεση απογραφής του ενεργητικού και του παθητικού της ΛΑΡΚΟ. Παράλληλα, ο διαχειριστής δημοσιεύει πρόσκληση για αναγγελία και καταρτίζει προσωρινό πίνακα κατάταξης πιστωτών και εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 9 του παρόντος. α. Ο διαχειριστής υποχρεούται να προβεί σε διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ ή επί μέρους λειτουργικών συνόλων της επιχείρησης (κλάδων) ή περιουσιακών της στοιχείων που δεν αποτελούν κλάδους. Συγκεκριμένα, εντός δεκαπέντε ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 7γ, εφόσον δεν εγερθεί αμφισβήτηση περί του ενεργητικού ή/και του παθητικού της επιχείρησης κατά την παρ. 7, και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποχρεούται να δημοσιεύσει διακήρυξη διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Σε περίπτωση αμφισβήτησης περί του ενεργητικού ή παθητικού της επιχείρησης κατά την παρ. 7γ, η ως άνω προθεσμία των δεκαπέντε ημερών αναστέλλεται κατά το χρόνο που εκκρεμεί η αμφισβήτηση. Ο διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει, συντονίζει και να συνεργάζεται με το Ελληνικό Δημόσιο κατά τον σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα, τους όρους και την υλοποίηση του διαγωνισμού σε κάθε περίπτωση, ιδίως δε σε περίπτωση που η διαιτητική διαδικασία της παραγράφου 7 καταλήξει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση, ως προς τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα, όπως ισχύει.

 

β. Η διακήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού περιλαμβάνει: α) Την επωνυμία, έδρα, δραστηριότητα και συνοπτική περιγραφή της επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται η αναγραφή των επί μέρους στοιχείων, που απαρτίζουν το ενεργητικό της και τα οποία αναγράφονται στο υπόμνημα προσφοράς, β) Πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου να παραλάβει από τον διαχειριστή σχετικό υπόμνημα προσφοράς με τα στοιχεία του ενεργητικού και να υποβάλει σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην ΕΕ ή στον ΕΟΧ, για ποσό και με όρους που θα προσδιορίζονται στη διακήρυξη, γ) Τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού, δ) Την προθεσμία υποβολής προσφορών, τον τόπο υποβολής καθώς και την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, κατά την οποία θα παρίσταται ο διαχειριστής και θα δικαιούνται επίσης να παραστούν όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμη προσφορά και ε) Το ονοματεπώνυμο του επί του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού συμβολαιογράφου. Για τη δημοσιότητα της διακήρυξης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4307/2014 και για το υπόμνημα προσφοράς οι διατάξεις της παρ. 7  του άρθρου 14 Α του ν. 3429/2005.

 

γ. Εντός δέκα εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση των προσφορών ο διαχειριστής συντάσσει συνοπτική έκθεση αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισμού στον πλειοδότη και την κοινοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εφόσον εντός πέντε εργασίμων ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης δεν αντιλέξουν σε αυτήν και στην προτεινόμενη κατακύρωση το Υπουργείο Οικονομικών ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο διαχειριστής συνάπτει με τον πλειοδότη ενώπιον του επί του πλειοδοτικού διαγωνισμού συμβολαιογράφου τη σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού ή των επί μέρους στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, βάσει των όρων της προσφοράς του και των τυχόν άλλων επί τα βελτίω όρων, που έγιναν δεκτοί από τον πλειοδότη. Η σύμβαση αυτή επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης των άρθρων 1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

δ. Εφόσον το προϊόν της ρευστοποίησης καταβληθεί εμπροθέσμως, ο διαχειριστής συντάσσει αμελλητί πράξη εξόφλησης. Η πράξη αυτή προσαρτάται στη σύμβαση μεταβίβασης, επέχει θέση περίληψης έκθεσης κατακύρωσης του άρθρου 1005 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφαρμοζομένων ως προς αυτήν αναλόγως όσων ισχύουν επί της τελευταίας και έχει, στην περίπτωση μεταβίβασης οιωνδήποτε ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων μεταλλείων, ορυχείων κλπ), ως άμεση έννομη συνέπεια, μετά τη μεταγραφή της και το σχετικό αίτημα προς τον υποθηκοφύλακα ή το κτηματολογικό γραφείο κατά τα οριζόμενα για την πράξη μεταγραφής ακινήτων, την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρίτων βαρών άνευ άλλων διατυπώσεων.

 

ε. Στη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή και λειτουργικών συνόλων αυτής, στο πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης του παρόντος, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 479 Α.Κ.. Οι πράξεις για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και τελών χαρτοσήμου, εξαιρουμένου του ΦΠΑ. τη σύμβαση μεταβίβασης δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να μνημονεύονται ούτε να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή των Ο.Τ.Α. κάθε βαθμού, ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων προβλεπόμενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Κατ' εξαίρεση γίνεται μνεία και προσαρτώνται αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα σε ακίνητα περιοχών στις οποίες υφίσταται λειτουργούν κτηματολόγιο και τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου 5 του ν. 651/1977, όπου απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι υποθηκοφύλακες και προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων καταχωρούν υποχρεωτικά τη σύμβαση μεταβίβασης στα οικεία βιβλία, κατά τα παραπάνω κατ' εξαίρεση προβλεπόμενα. Με την υπογραφή κάθε συμβάσεως συναπτόμενης στα πλαίσια και σε εκτέλεση της ειδικής διαχείρισης του παρόντος, συμμεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον πλειοδότη και οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που συνδέονται με τη λειτουργία των μεταβιβαζόμενων κλάδων ή στοιχείων ενεργητικού. Οι άδειες μεταβιβάζονται για όσο χρόνο ισχύουν και πάντως για περίοδο όχι μικρότερη του έτους ή του τυχόν προβλεπόμενου από ειδική διάταξη χρόνου υποχρεωτικής λειτουργίας της επιχείρησης ή κλάδου της, στη συνέχεια δε εκδίδεται επιβεβαιωτική πράξη μεταβιβάσεως της άδειας στο όνομα του πλειοδότη. Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σε άλλες δικαιοπραξίες του διαχειριστή κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης και μόνο για τη ΛΑΡΚΟ ως συμβαλλόμενο πρόσωπο.

 

στ. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί καμία νομότυπη προσφορά, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται με τη δημοσίευση εντός τριάντα ημερών κατά μέγιστο νέας διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο. Εάν και ο νέος διαγωνισμός δεν τελεσφορήσει, τα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ που δεν κατέστη δυνατόν να πωληθούν, πωλούνται ως σύνολο ή τμηματικά, με ελεύθερη διαπραγμάτευση, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.

 

9.          α. Εντός πέντε ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού κατά την προηγούμενη παράγραφο, ο διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύσει σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, εκ των οποίων μία της πρωτεύουσας του νομού της καταστατικής έδρας της εταιρείας, πρόσκληση οριστικής αναγγελίας απαιτήσεων πιστωτών προς ικανοποίηση. Ειδική πρόσκληση απευθύνεται ατομικώς στους γνωστούς πιστωτές, το περιεχόμενο της οποίας έχει όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1346/2000 "Περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας". Σχετικώς εφαρμόζονται και τα άρθρα 41 και 42 του Κανονισμού αυτού. Οι πιστωτές έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Δεν χωρεί παράταση της άνω προθεσμίας. Η πρόσκληση για αναγγελία των απαιτήσεων του Δημοσίου επιδίδεται στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η προθεσμία του ενός μηνός προς αναγγελία των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου αρχίζει από την επίδοση της πρόσκλησης.

 

β. Στη συνέχεια ο διαχειριστής επαληθεύει τις απαιτήσεις με βάση τα στοιχεία της επιχείρησης και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα κατάταξης των πιστωτών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 975 έως 978 και 1007 του ΚΠολΔ. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, προηγούνται κάθε γενικού ή ειδικού προνομίου και αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο οι κρατικές ενισχύσεις που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση. Εντός τριών εργασίμων ημερών από τη σύνταξη του πίνακα, ο ειδικός διαχειριστής καλεί τους πιστωτές που αναγγέλθηκαν να λάβουν γνώση του πίνακα της κατάταξης. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης ασκείται εντός προθεσμίας έξι ημερών στο Μονομελές Εφετείο της καταστατικής έδρας της επιχείρησης και εκδικάζεται σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2β του παρόντος καθ’ο μέρος δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Η συζήτηση προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κατάθεση ανακοπής και η απόφαση εκδίδεται εντός χρονικού διαστήματος τριάντα ημερών από την συζήτησή της. Η απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Αν δεν ασκήθηκε ανακοπή κατά του πίνακα της κατάταξης, ο ειδικός διαχειριστής διανέμει αμελλητί το προϊόν της ρευστοποίησης.

 

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του 75% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός δώδεκα μηνών από τη θέση σε ειδική διαχείριση ή εντός εννέα μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών της παρ. 7 του παρόντος, τότε η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει ατηση πτώχευσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί η διάθεση μέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, αυτή διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διανομής του στους δικαιούχους πιστωτές σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση.

 

10.       Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να ανατίθεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) η διεξαγωγή του προβλεπόμενου στην παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται η διαδικασία του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

 

11.       Η διάταξη του άρθρου 9 παράγραφος 2 περ. α΄ του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) δεν καταλαμβάνει τις πάσης φύσεως πράξεις ή μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής ή συλλογικής διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης που σχετίζονται με ή αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων ή επιβολή προστίμων ή απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, ως προς τις πράξεις της αναγγελίας και επόμενες εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.

 

12.       Η περ. β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4224/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου διοίκησης της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» ή μέτοχοι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων αυτών δεν υπέχουν καμία ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη κατά την άσκηση των καθηκόντων ή δικαιωμάτων τους που αφορούν στη διαδικασία αποκρατικοποίησης ή στην αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» ή στην υπαγωγή της σε λύση και εκκαθάριση ή σε πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία. Επίσης, δεν υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη και δεν λαμβάνονται ατομικά διοικητικά μέτρα ή μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά αυτών για χρέη της εταιρείας, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσεως αυτών.».

 

13.       Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό δεν ισχύει.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ: Ελλιπή τα μέτρα τη κυβέρνησης για τους δικηγόρους

ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ: Ελλιπή τα μέτρα τη κυβέρνησης για τους δικηγόρους
Πολιτική
[03/04/2020 - 11:28]

Ανακοίνωση από τη Νομαρχιακή Επιτροπή του κόμματος. ...περισσότερα

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ: Φασαρία για την αναστολή λειτουργίας του παζαριού της Κυριακής

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ: Φασαρία για την αναστολή λειτουργίας του παζαριού της Κυριακής
Πολιτική
[03/04/2020 - 10:35]

Δείτε τι δήλωσε για το θέμα ο αντιδήμαρχος Κονιστρών, Κώστας Δημάς (φωτό). ...περισσότερα

ΚΚΕ: Να ληφθούν άμεσα μέτρα στον προσφυγικό καταυλισμό της Ριτσώνας

ΚΚΕ: Να ληφθούν άμεσα μέτρα στον προσφυγικό καταυλισμό της Ριτσώνας
Πολιτική
[03/04/2020 - 09:10]

Διαβάστε τι ζητάει η Τομεακή Οργάνωση Εύβοιας του ΚΚΕ. ...περισσότερα

ΖΕΜΠΙΛΗΣ: Ας μην το παίζουμε και ήρωες, επειδή δίνουμε το μισό μισθό μας

ΖΕΜΠΙΛΗΣ: Ας μην το παίζουμε και ήρωες, επειδή δίνουμε το μισό μισθό μας
Πολιτική
[01/04/2020 - 20:52]

Ο βουλευτής προβλέπει εφιαλτική ύφεση, με ακραία φαινόμενα φτώχειας και ανέχειας.  ...περισσότερα