Πολιτισμός

ΚΡΙΕΖΑ: Επετειακή εκδήλωση για την επανάσταση του 1821

ΚΡΙΕΖΑ: Επετειακή εκδήλωση για την επανάσταση του 1821
10 Ιουλίου 2021, 21:51
Διοργανώνουν η Μη­τρό­πο­λη Κα­ρυ­στί­ας και Σκύ­ρου και ο Δή­μος Κύμης-Α­λι­βε­ρί­ου.

Συ­νε­χί­ζον­ται και αυ­τή την ε­βδο­μά­δα οι Συ­νο­δι­κές και Πε­ρι­φε­ρεια­κές Εκ­δη­λώ­σεις της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος για την επέ­τει­ο της συμ­πλη­ρώ­σε­ως 200 ε­τών α­πό την Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση του 1821.

Την Κυ­ρια­κή 11 Ι­ου­λί­ου, η Μη­τρό­πο­λη Κα­ρυ­στί­ας και Σκύ­ρου και ο Δή­μος Κύμης-Α­λι­βε­ρί­ου, συμ­με­τέ­χον­τας στον Πα­νελ­λή­νιο Ε­ορ­τα­σμό των 200 χρό­νων (1821-2021) α­πό την Ελ­λη­νι­κήν Ε­πα­νά­στα­ση, δι­ορ­γα­νώ­νουν υ­πό την αι­γί­δα της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος Ε­ορ­τα­στι­κή Εκ­δή­λω­ση με θέ­μα: «Ηρώων Καρυστίας κλέος».

Η εκ­δή­λω­ση θα με­τα­δο­θεί δι­α­δι­κτυα­κώς από τους ι­στο­τόπους www.ekklisia1821.gr και  www.e­c­c­l­e­s­i­a­tv.gr.

Η ε­πε­τεια­κή αυ­τή εκ­δή­λω­ση θα ξε­κι­νή­σει με Αρ­χι­ε­ρα­τι­κό Συλ­λεί­τουρ­γο στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ας Τριά­δος Κρι­ε­ζών προ­ε­ξάρ­χον­τος του Μη­τρο­πο­λί­τη Κα­ρυ­στί­ας και Σκύ­ρου κ. Σε­ρα­φείμ και συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών Ειρηνουπόλεως κ. Νικάνδρου, Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωρεών κ. Φιλοθέου.

Α­κο­λού­θως στις 11 το πρωί θα τε­λε­σθεί Τρι­σά­γιο και κα­τά­θε­ση στε­φά­νων στην προ­το­μή του Ή­ρω­α Νι­κο­λά­ου Κρι­ε­ζώ­τη και στις 11:15 θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η Η­με­ρί­δα Τι­μής και Μνή­μης, με ο­μι­λη­τές τον Δη­μή­τριο Κοί­λια­ρη, Φι­λόλογο και Επίτιμο Λυ­κειά­ρχη και τον  Χρή­στο Σα­μα­ρά, Αν­τι­δή­μαρ­χο Δυ­στί­ων, οι οποίοι θα μιλήσουν με θέ­ματα:

  • Η κα­τα­λυ­τι­κή συμ­βο­λή του α­γέ­ρω­χου και ευ­σε­βούς ο­πλαρ­χη­γού Νικολάου ­Κρι­ε­ζώ­τη ως και των Η­γου­μέ­νων και Μο­να­χών των καθ’  η­μάς Ι­ε­ρών Μο­νών στην α­πο­τί­να­ξη του ο­θω­μα­νι­κού ζυ­γού και την α­πε­λευ­θέ­ρω­ση της Ευ­βοί­ας»,
  • Η συμ­βο­λή της Νή­σου Ευ­βοί­ας στην Ε­πα­νά­στα­ση του 1821.

Η εκ­δή­λω­ση θα γί­νει στον χώ­ρο του Δη­μο­τι­κού Σχο­λεί­ου Κρι­ε­ζών και θα κλεί­σει με μου­σι­κό πρό­γραμ­μα α­πό την χο­ρω­δί­α του Μου­σι­κο­δι­δα­σκά­λου Γε­ωρ­γί­ου Χα­τζη­χρό­νο­γλου.

Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου θα αναγνώσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.